LA VOSTRA EMPRESA EN BONES MANS

Les exigències tributàries, un mercat en permanent canvi i la crisi econòmica fan necessari la figura d’un bon professional que estigui al seu costat. Confiï en nosaltres i tindrà la seva empresa en bones mans.
Una contínua formació, aprenentatge, personalització i l’adaptació a tots els canvis fiscals defineix els punt forts del nostre departament fiscal. Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients i portem a terme una planificació minuciosa per reduir les despeses fiscals i maximitzar els beneficis.

estudio mercado; lloret de mar; fiscal; IRPF; declaración de renta; IVA; impuesto de sociedades; cuentas anuales; libros contables

SERVEIS FISCALS

RECURSOS ADMINISTRATIUS

- Assessorament tributari
- Assessorament en procediments de gestió, sancionador i recaptador
- Presentació de reclamacions davant dels òrgans administratius
- Assistència, representació i defensa
- Recursos administratius
- Comprovacions tributàries
- Presentació i tramitació d'escrits i consultes davant l'Administració Tributària
- Gestió d'ajornaments
- Representació davant l'Agència Tributària
- Serveis de consultoria tributària

GESTIÓ D'IMPOSTOS

- Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
- Confecció i presentació d'impostos mensuals, trimestrals i anuals:

 • Gestió de l’IVA.
 • Operacions intracomunitàries
 • Planificació, confecció i liquidació de l'Impost de Societats.
 • Mòduls.
 • Pagaments fraccionats.
 • Assessorament i confecció de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques.
 • Declaració de renda de béns i drets a l'estranger.
 • Censos / IAE
 • Impostos especials / Duanes
 • Impost de Successions / Herències
 • Impost de Patrimoni.
 • Altres impostos.

- Assessorament fiscal a empreses, associacions, fundacions, agències de viatges, sector immobiliari, farmàcies, etc.
- Impost sobre Establiments Turístics

ALTRES TRÀMITS

- Planificació fiscal
- Constitució de Societats Civils i Mercantils
- Anàlisis comptable i financer
- Assistència davant d’òrgans Tributaris
- Confecció de contractes de lloguer, préstecs i compravendes
- Inscripció al Registre de Patents i Marques
- Tramitació de certificats: defunció, empadronament, voluntat, penals, etc.
- Plusvàlues, llicència d'obertura d'establiments, permisos d'obra i altres
- Notes informatives de Societat i propietats
- Registre de la propietat i mercantil: inscripció d'escriptures i documents públics
- Cadastre: altes, baixes i modificacions de dades de Béns Immobles
- Tramitació de trargetes de transport

TENS CAP DUBTE? CONTACTAN'S